Bilimsel Program Dosyasını indirmek için linki takip ediniz. (8-12 Nisan 2011)

Scientific Program (April, 8-12)

Kongre Özet Kitapçığı (Abstract Book)

 

 

 

 


Saat/Hours

9 Nisan Cumartesi / April 9th, Saturday

09:00-09:45

 

Kongre Kayıt / Registration

09:45-10:30

(Salon A / Hall A)

Açılış ve BAD Ödül Töreni / Opening and Awards Ceremony of Brain Research Society in Turkey

10:30-11:00

Kahve Arası / Coffee Break

11:00-12:30

(Salon A / Hall A)

Oturum Başkanları / Moderators: Turgay Dalkara, Filiz Onat

Açılış Konferansı / Opening Conference

The Logics of Networks in Motion - from Ion Channels to Behaviour

Sten Grillner  

Konferans 2 / Conference 2

Thalamus and Cortex in Relation to Action and Perception

Ray Guillery

12:30-14:00

Öğlen Yemeği / Lunch

14:00-15:30

(Salon A / Hall A)

Sözel Sunumlar 1 / Oral Presentations 1

Duysal-Motor Sistemler

Sensory and Motor Systems

Oturum Başkanları / Moderators: İsmail Hakkı Ulus, Kemal Türker


Doğumsal ayna hareketi bozukluğu (AHB) hastalığında beynin fonksiyonel ve morfolojik analizleri / Functional and morphological analyses of the brain in congenital mirror movement disorder (MMD)

Aslıhan Örs, Katja Doerschner, Süleyman Gülsüner, Hilmi Uysal, Rengin Bilgen, Tayfun Özçelik, Hüseyin Boyacı


Kas iğciği sinaptik girdisinin farklı büyüklüklerdeki motor nöronlara dağılımı / Distribution of muscle spindle afferent input to motoneurons of different sizes

Melek Berna Ünver, Oğuz Sebik, Şükrü Utku Yavuz, Natalie Mrachacz-Kersting, Dario Farina, Kemal Sıtkı Türker


Mongolian gerbillerde (meriones unguicularus) melatonin hormonunun lokomotor aktivite üzerine etkileri / Effects of melatonin on the locomotor activities of mongolian gerbils (meriones unguiculatus)

Gözde Gülşin, Nursel Hasanoğlu, Zübeyde Güneş, Bülent Gündüz


Belirlenmiş Drosophila larva motonöronlarındaki gelişimle değişen iyon kanallarının bilgisayar modeli ile analizi / Computational modeling of identified larval Drosophila motoneurons for investigating ion channels during development

Cengiz Günay, Logesh Dharmar, Fred Sieling, Richard Baines, Astrid A Prinz


Uyarım alanı ve uzaklığının sıçan tüysüz derisindeki çabuk-alışan mekanoreseptör yanıtına etkisi / Effects of contactor size and stimulation distance on the responses of rapidly-adapting mechanoreceptive fibers innervating the rat glabrous skin

İsmail Devecioğlu, Burak Güçlü


Sağlıklı gönüllülerde elektriksel duyu eşiği ölçümü / Determining electrical perceptual threshold in healthy volunteers

Ezgi Tuna-Erdoğan, Adnan Kurt, Sacit Karamürsel

14:00-15:30

(Salon B / Hall B)

Sözel Sunumlar 2 / Oral Presentations 2

Hücresel Sinirbilim - Nöroetik

Cellular Neuroscience - Neuroethics

Oturum Başkanları / Moderators: Gönül Peker, Ertan Yurdakoş


Sık Kullanımlı Tarım İlacı Rotenonun Hipokampus’da Nöronal Geçiş ile Etkileşimi / Common pesticide rotenone interference with neuronal transmission in the hippocampus

Fatih Akkentli, Hale Saybaşılı, Yusuf P. Tan


Oksitosinin, gliya hücre kültüründeki trofik desteğinin ve rotenon ile endüklenen toksisiteyi önleyici etkisinin gösterilmesi / Investigation of the trophic support and the restorative effect of oxytocine in glial culture with and without rotenone-induced toxicity

Gonca Mola, Oytun Erbaş, Vedat Evren, Dilek Taşkıran, Gönül Ö. Peker, Özlem Alkan-Yılmaz


Sinir hücrelerinde ve hastalıklarında TRPM2 kanallarının önemi: Antagonistlerin rolü / Importance of TRPM2 cation channels in neurological cells and diseases: Role of antagonists

Mustafa Nazıroğlu


Contribution to understanding of big inter-impulse interval parameter formation mechanism triggered off by microwaves in the firing activity of cerebellar purkinje cell on the base of intercellular interactions

Akif Maharramov, Roman Grigorian


Sıçanda streptozosin ile oluşturulan diyabetik nöropatide, oksitosinin sinir ileti hızını iyileştirici etkisinin elektrofizyolojik olarak gösterilmesi / Electrophysiological demonstration of the restorative action of oxytocine on streptozocine-induced diabetic neuropathy in the rat

Oytun Erbaş, Ejder Saylav Bora, Serdar Demirgören, Gönül Ö. Peker


Nöroetik: Ne, niçin, nasıl, nerede & kimlere: tıp çevresi ağırlıklı küçük ölçekli bir evrende öncül farkındalık ve ilgi değerlendirmesi / Neuroethics: What, why, how, where & for whom: a survey of preliminary awareness and interest in a medics domineering small scale population

Gönül Ö. Peker, Tunç Taşbaş, Egemen Kaya

15:30-16:00

Kahve Arası / Coffee Break

16:00-17:00

(Poster Salonu / Poster Hall)

Poster Sunumları 1 / Poster Presentations 1

Duysal ve Motor Sistemler; Moleküler Sinirbilim; Nörogenetik; Nörodejenerasyon

Sensory and Motor Systems; Molecular Neuroscience; Neurogenetics; Neurodegeneration

Oturum Başkanları / Moderators: Lütfiye Kanıt, Uğur Özbek, Güher Saruhan-Direskeneli, Bayram Yılmaz

Poster 1 - Poster 47

17:00-18:30

(Salon A / Hall A)

Panel 1

ALS Hastalığının Gelişimi, Genetiği ve Geleceği

Progress, Genetics and Future of ALS

Oturum Başkanı/Moderator: Nazlı Başak


Amiyotrofik Lateral Sklerozun Genetiği / Genetics of Amyotrophic Lateral Sclerosis

Nazlı Başak


Kortikal gelişimin nörobiyolojisi  /  Neurobiology of cortical development

Emel Ulupınar


Understanding ALS and motor neuron degeneration

P. Hande Özdinler  

17:00-18:30

(Salon B / Hall B)

Panel 2

Psikiyatrik Hastalıklarda Beyin Görüntüleme

Brain Imaging in Psychiatric Diseases

Oturum Başkanı/Moderatör: Metehan Çiçek


Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında basit bir zihinsel imgenin kognitif kontrolü: Bir fMRG çalışması / Cognitive control of a simple mental image in patients with obsessive-compulsive disorder: An fMRI study

Orhan Murat Koçak, Ayşegül Yılmaz, Cem Atbaşoğlu, Metehan Çiçek


Bipolar bozukluk endofenotip araştırmalarında yeni bir araç: Difüzyon tensor görüntüleme / Diffusion tensor imaging: A new tool for endophenotype research in bipolar disorder

Ali Saffet Gönül


Anterior singulatın rostral bölgesi: Nörogörüntüleme bulgularının majör depresyon kapsamında yeniden değerlendirilmesi / The rostral area of the anterior cingulate: An evaluation of neuroimaging findings within the scope of major depression disorder

Didem Gökçay


Obsesif kompulsif bozukluğun iki hemisferli model ile açıklanması / Explanation of obsessive compulsive disorder using two hemisphere model

Orhan Murat Koçak, Erhan Nalçacı, Ayşegül Yılmaz, Halise Devrimci-Özgüven

19:30-22:00

Açılış Resepsiyonu / Opening Reception 

 
ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ - USK 2010 - 9-12 Nisan 2011 İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL