Bilimsel Program Dosyasını indirmek için linki takip ediniz. (8-12 Nisan 2011)

Scientific Program (April, 8-12)

Kongre Özet Kitapçığı (Abstract Book)

 

 Saat/Hours

11 Nisan Pazartesi / April 11th, Monday

09:00-09:45

(Salon A / Hall A)

Oturum Başkanları / Moderators: Pekcan Ungan, Emre Öge

Konferans 5 / Conference 5

Brain oscillations, neuromodulation and memory in and out of sleep

Susan J. Sara

09:45-10:30

Konferans 6 / Conference 6

Robotlar İnsanlardan Neler Öğrenebilir?

What Can Robots Learn from Humans?

Levent Akın

10:30-11:00

Kahve Arası / Coffee Break

11:00-12:30

(Salon A / Hall A)

Panel 7

Beyin Osilasyonları ve Klinik Uygulamaları

Brain Oscillations and Their Clinical Applications

Oturum Başkanı/Moderator:  Erol Başar


Event related oscillations and event related coherence in healthy subjects

Bahar Güntekin


Event related oscillations and event related coherence in euthymic patients with bipolar disorder

Ayşegül Özerdem


Event related oscillations and event related coherence in patients with alzheimer’s disease

Görsev G.Yener


Selective gamma activation in alzheimer’s disease, bipolar disorder and schizophrenia

Erol Başar, Canan Başar-Eroğlu, Bahar Güntekin, Ayşegül Özerdem, Görsev G. Yener

11:00-12:30

(Salon B / Hall B)

Panel 8

Epilepside Aktarımsal Sinirbilim

Translational Neuroscience in Epilepsy

Oturum Başkanı/Moderator: Filiz Onat


Altered information processing in dendrites in epilepsy

Christophe Bernard


Talamus’un epileptik network'de rolü / The role of thalamus in epileptic network

Safiye Çavdar


EPICURE as an FP7 project

Giuliano Avanzini

12:30-14:00

Öğlen Yemeği / Lunch

14:00-15:30

 

 

(Salon A / Hall A)

Sözel Sunumlar 5 / Oral Presentations 5

Elektrofizyoloji ve Bilgisayımsal Sinirbilim

Electrophysiology and Computational Neuroscience

Oturum Başkanları/Moderators: Ümmühan İşoğlu-Alkaç, Adnan Kurt


BlueSpike: Beyin-makine arayüzü deneyleri için açık kodlu veri toplama ve çevrimiçi sinirsel iğnecikleri sınıflandırma sistemi yazılımı / BlueSpike: An online data acquisition and neural spike processing platform for brain machine interface engineering experiments

Mehmet Kocatürk, Halil Özcan Gülçür, Reşit Canbeyli


Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) heterozigot fare korteksinde

GABAerjik salınım özellikleri ve EEG analizi / GABAergic release properties and the EEG analysis in the cortex of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) heterozygous mice

İsmail Abidin, Mehmet Yıldırım, Selcen Aydın-Abidin, Ersan Kalay, Ali Cansu, Metehan Akça, Ulf T. Eysel, Thomas Mittmann


Akut inme, kortikomusküler koheransa katkıda bulunan kortikal nöronal osilasyonların merkez frekansını düşürmektedir. / Acute stroke slows the center frequency of cortical neuronal oscillations contributing to cortico-muscular synchronization.

Zübeyir Bayraktaroğlu, Katherina von Carlowitz-Ghori, Florian Losch, Gabriel Curio, Vadim V. Nikulin


Kısa süreli bellek ile ilişkili elektriksel salınımların hemodinamik karşılıklarının analizi / Analysis of hemodynamic correlates of electrical oscillations related with short-term memory

Itır Kaşıkçı, Ali Bayram, Başar Bilgiç, Tamer Demiralp


Görsel oddball paradigmasında el tercihi etkisinin değerlendirilmesi / Evaluation of the effects of hand preference on visual oddball paradigm

Gökçer Eskikurt, Ümmühan İşoğlu-Alkaç


Kortiko-striato-talamik devrelerin bir robot uygulaması / Implementation of cortico-striato-thalamic circuits on robot

Berat Denizdurduran, Neslihan Serap Şengör

 

14:00-15:300

(Salon B / Hall B)

Sözel Sunumlar 6 / Oral Presentations 6

Epilepsi - Sinirbilim öğretimi

Epilepsy - Neuroscience Education

Oturum Başkanları/Moderators:  Güldal Güleç, Müge Devrim


Genetik absans epilepsi sıçan modelinde amigdala kindling sürecinin tek bir nöron ateşlemesi üzerine etkisinin incelendiği in-vivo çalışma / In-vivo study of the impact of amygdala kindling on the firing pattern of single neuron in a genetic absence epilepsy rat model

Nihan Çarçak, Filiz Onat, Didier Pinault, Terence J. O’Brien


Genetik absans modellerinin sekonder jeneralizasyona direnç göstermelerinin altında yatabilecek olası mekanizmalar / Possible underlying mechanisms of resistance to secondary generalization in genetic absence rat models

M.Tansel Kendirli, Filiz Onat, Edward H. Bertram


Tekrarlanan travmatik beyin hasarında epileptogenez ve kan-beyin bariyeri / Epileptogenesis and blood-brain barrier integrity in repeated traumatic brain injury

Nurcan Orhan, Nadir Arıcan, Oğuzhan Ekizoğlu, İmdat Elmas, Bülent Ahıshali, Mutlu Küçük, Candan Gürses, Mehmet Kaya


Sıçanlarda epileptiform aktivite üzerine pinealektomi ve ekzojen melatoninin etkisi / Influence of pinealectomy and exogenous melatonin on epileptiform activity in rats

Mehmet Yıldırım, İsmail Abidin, Sinan Canpolat, Selcen Aydın-Abidin, Metehan Akça, Ali Cansu


Büyük bir nöron havuzunda epileptik nöbet olmamasını garanti eden koşullar – Kuramsal bir çalışma / Conditions that guarantee nonexistence of epileptic seizures in a large pool of neurons - A theoretical study

H.Özcan Gülçür


İnsan işitme sisteminin yapisal ve işlevsel özelliklerinin 3 boyutlu simülasyonu / 3D simulation of the structural and functional properties of the human auditory systemm

Merve Evren, Vedat Evren, Ersin O. Koylu

15:30-16:00

Kahve Arası / Coffee Break

16:00-17:00

(Poster Salonu / Poster Hall)

Poster Sunumları 3 / Poster Presentations 3

Nöroanatomi; Nöroşirurji; Sinaptik İletim; Epilepsi; Dejenerasyon-Rejenerasyon; Serebrovasküler Sistem; Sinirbilim Öğretimi

Neuroanatomy; Neurosurgery; Synaptic Transmission; Epilepsy; Degeneration-Regeneration; Cerebrovascular System; Neuroscience Education

 

Oturum Başkanları/Moderators: Ersin Koylu, Ümmühan İşoğlu-Alkaç, Mehmet Kaya, Ferhan Esen

 

Poster 95 - Poster 138

17:00-18:30

(Salon A / Hall A)

Panel 9

Alzheimer Hastalığında Nörobiyolojik, Genetik ve Tanısal Güncelleme

Neurobiological, Genetic and Diagnostic Update in Alzheimer's Disease

Oturum Başkanı/Moderator: Murat Emre


Alzheimer hastalığının nörobiyolojisi üzerine bir güncelleme / An update on the neurobiology of Alzheimer's disease

Hakan Gürvit


Alzheimer Hastalığının Genetik Temelleri / The genetic basis of Alzheimer’s disease

Selma Yılmazer


Alzheimer hastalığının erken tanısına ilişkin yenilikler / New developments in the early diagnosis of Alzheimer’s disease

Başar Bilgiç

17:00-18:30

(Salon B / Hall B)

Panel 10

Madde Bağımlılığı ile Şizofreni Arasındaki İlişkinin Nörobiyolojik Temelleri

Neurobiological Basis of the Relationship between Schizophrenia and Substance Dependence

Oturum Başkanı/Moderator: İ. Tayfun Uzbay


Şizofreni ile madde bağımlılığı arasındaki ilişkinin nörobiyolojik temelleri – Giriş / Neurobiological basis of the relationship between schizophrenia and substance dependence – Introduction

İ. Tayfun Uzbay


Şizofreni hastalığında sigara kullanımı ve nikotinik reseptörler / Smoking and nicotinic receptors in schizophrenia

Gökhan Göktalay


Madde bağımlılığı ile şizofreni arasındaki ilişkinin nörobiyolojik temelleri: deneysel bulgularımız / Neurobiological basis of the relationship between substance dependence and schizophrenia: Our experimental findings

Hakan Kayır


Atipik antipsikotiklerin sıçanlarda alkol yoksunluk sendromu üzerine etkileri / Effects of atypical antipsychotic drugs on ethanol withdrawal syndrome in rats

İpek Komşuoğlu-Çelikyurt

19:30-23:00

Gala Yemeği / Gala Dinner


 

 

 
ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ - USK 2010 - 9-12 Nisan 2011 İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL