Bilimsel Program Dosyasını indirmek için linki takip ediniz. (8-12 Nisan 2011)

Scientific Program (April, 8-12)

Kongre Özet Kitapçığı (Abstract Book)

 

 

 Saat/Hours

10 Nisan Pazar / April 10th, Sunday

09:00-09:45

(Salon A / Hall A)

Oturum Başkanları / Moderators: Bülent Elibol - Cengizhan Öztürk

Konferans 3 / Conference 3

The Berlin Brain-Computer Interface (BBCI)

Gabriel Curio

09:45-10:30

Konferans 4 / Conference 4

Learning, Motivation and the Basal Ganglia

Ann Graybiel

10:30-11:00

Kahve Arası / Coffee Break

11:00-12:30

(Salon A / Hall A)

Panel 3

Duygudurum Düzenlenmesinde Bazal Gangliyonların Rolü

The Role of Basal Ganglia in Mood Disorders

Oturum Başkanı/Moderatör: Koray Başar


Subtalamik nükleusun derin beyin stimülasyonunun duygudurum üzerine etkileri / Effects of deep brain stimulation of the subthalamic nucleus on mood

Yasin Temel, Sonny Tan, Lee Wei Lim, Harry W. M. Steinbusch


Depresyonun hayvan modelinde nükleus akumbens derin beyin stimülasyonu / Deep brain stimulation of the nucleus accumbens in an animal model of depression

Lee Wei Lim, Harry W. M. Steinbusch, Yasin Temel


Duygudurum bozukluklarında bazal gangliyonların rolü / The role of basal ganglia in mood disorders

Koray Başar

11:00-12:30

(Salon B / Hall B)

Panel 4

Kortikal Displazide Epileptogenez

Epileptogenesis in Cortical Dysplasia

Oturum Başkanı/Moderatör: Candan Gürses


Kortikal displazide epileptogenez / Epileptogenesis in cortical dysplasia

Candan Gürses


Kortikal displazi ve epileptogenezde patoloji / Pathology in cortical dysplasia and epileptogenesis

Bilge Bilgiç


Kortikal displazide hayvan modelleri / Animal models in cortical dysplasia

Mehmet Kaya

 

12:30-14:00

 

Öğlen Yemeği / Lunch

14:00-15:30

 

 

(Salon A / Hall A)

Sözel Sunumlar 3 / Oral Presentations 3

Klinik Sinirbilim

Clinical Neuroscience

Oturum Başkanları/Moderators: Lütfiye Eroğlu, Canan Bingöl


Psikoz için yüksek risk grubundaki hastalarda ve ilk episod şizofreni hastalarında bas ve basma P300 yanıtları / Go and nogo P300 in subjects at ultra high-risk for psychosis and first-episode schizophrenia patients

Müge Devrim-Üçok, H. Yasemin Keskin-Ergen, Çağrı Yüksel, Seda Şahin, Evrim Göde, Alp Üçok


Parkin (PARK2) gen mutasyonu bulunan ve bulunmayan Parkinson hastalarında olaya ilişkin osilasyon bulguları / Event-related oscillations findings in Parkinson’s patients with and without parkin (PARK2) gene mutations

Atilla Uslu, Mehmet Ergen, Hasan Demirci, Haşmet Hanağası, Tamer Demiralp


Şizofreni Hastalarında Beynin Manyetik Rezonans Görüntülerinden Stereolojik Yöntemlerle Niceliksel Değerlendirilmesi / Quantitative evaluation of the cerebrum in schizophrenic patients using stereological methods on magnetic resonance images

Amani Elfaki, Tahir Osman, Abdelgani Elsheikh, Anas Hamdoun, Bünyamin Şahin


Temporo medial yapılar endoskop yardımlı supraserebellar transtentorial yaklaşım: bir anatomik çalışma / Endoscope assisted supracerebellar transtentorial approach to the temporomedial structure: an anatomic study

Suat Boyacı, Aşkın Şeker, Fatih Atik, Davut Ceylan, Murat Coşar, Yaşar Bayri, Kaya Aksoy, Türker Kılıç


İmatinib içeren biyobozunur poli (laktik-glikolik asit) kopolimeri (plga) mikrokürelerinin kraniofarengiomlarda anjiyogenez inhibisyonu ile rekürrensi engelleyebilirliğinin araştırılması / Inhibition of recurrence of craniopharyngiomas with imatinib mesylate-loaded poly (lactide-co-glycolide) (plga) microspheres

Emel Akgün, Okşan Karal Yılmaz, Manolya Küküt, Kemal Baysal, Türker Kılıç


Deneysel hipertiroidili sıçanlarda hipokampal uzun süreli potansiyasyondaki inhibisyon / Inhibition of hippocampal long term potentiation in rats with experimental hyperthyroidism

Nazan Dolu, Cem Süer, A. Seda Artış, Soner Bitiktaş, Erdem Başaran

 

 

 

 

 

14:00-15:30

(Salon B / Hall B)

Sözel Sunumlar 4 / Oral Presentations 4

Moleküler Sinirbilim ve Nörogenetik

Molecular Neuroscience and Neurogenetics

Oturum Başkanları/Moderators: Banu Anlar, Makbule Aydın


Vitamin D reseptörünün Aβ tarafından baskılanması ve vitamin D’nin Aβ ile uyarılan LVSCC-A1C ekspresyonu ve NGF salınması üzerine etkileri / The suppression of vitamin D receptor by Aβ and the effects of vitamin D on the Aβ induced alterations of the LVSCC-A1C expression and NGF release

Erdinç Dursun, Duygu Gezen-Ak, Selma Yılmazer


Primer kortikal nöronlarda vitamin D reseptör geni susturulmasının kalsiyum kanalları LVSCC-A1C ve LVSCC-A1D ve NGF üzerine etkisi / The expression levels of calcium channels LVSCC-A1C and LVSCC-A1D and the release of NGF in VDR silenced cortical neurons

Duygu Gezen-Ak, Erdinç Dursun, Selma Yılmazer


Identification of PSEN1 and PSEN2 gene mutations in Turkish patients

Ebba Lohmann, Rita J. Guerreiro, N. Luu, B. Dursun, N. Gurulian, Başar Bilgiç, Hakan Gürvit, Murat Emre, Haşmet Hanağası, John Hardy, Andrew Singleton


İskemik strokda kemokin SDF1 3A’nın rolü / Role of chemokine SDF1 3A in ischemic stroke

Makbule Aydın, Cem İsmail Küçükali, Elif Özkök, Selçuk Daşdemir, Hümeyra Gökçe, Bedia Çakmakoğlu


Mikroglial aktivasyonda endotoksin uyarımıyla ekspresyonu değişen mikroRNA’ların belirlenmesi ve fonksiyonel analizleri / Characterization and functional analysis of deregulated miRNAs in microglial activation by endotoxin stimulation

Kemal Uğur Tüfekçi, Serpen Durnaoğlu, Şermin Genç, Kemal Kürşad Genç


Akson dejenerasyonunda kaspaz aktivitesinin rolü / The role of caspase activity in axonal degeneration

Gürkan Öztürk, Nurettin Cengiz, Aydın Him, Elif Kaval-Oğuz, Elçin Yenidünya-Yardım

15:30-16:00

Kahve Arası / Coffee Break

16:00-17:00

(Poster Salonu / Poster Hall)

Poster Sunumları 2 / Poster Presentations 2

Davranış ve Kognisyon; Nörogörüntüleme; Psikiyatri; Bilgisayımsal Sinirbilim;

Otonom Sinir Sistemi


Behavior and Cognition; Neuroimaging; Psychiatry; Computational Neuroscience;  Autonomic Nervous System

Oturum Başkanları / Moderators: Lütfiye Eroğlu, Metehan Çiçek, Burak Güçlü, Emel Ulupınar


Poster 48 - Poster 94

17:00-18:30

(Salon A / Hall A)

Panel 5

İşlevsel Bağlılığın Nörogörüntüleme Yöntemleriyle Ölçülmesi

Estimation of Functional Connectivitiy in the Brain by Means of Neuroimaging Techniques

Oturum Başkanı / Moderatör: Ata Akın


Ağ bilimine bakış / A review of the science of networks

Haluk Bingöl

Nöro-optik görüntüleme ile işlevsel bağlantısallığın incelenmesi / Investigation of the functional connectivity with neuro-optical imaging

Ata Akın


Alzheimer hastalığında beynin varsayılan durum ağının çizge kuramıyla incelenmesi / Graph theoretical analysis of the default mode network during alzheimer's disease

Koray Çiftçi


İşlevsel bağlılığın nörogörüntüleme yöntemleriyle ölçülmesi / Measuring the functional connectivity with neuroimaging techniques 

Ahmet Ademoğlu

17:00-18:30

(Salon B / Hall B)

Panel 6

Beyin Tümörlerinin Moleküler Biyolojisi

Molecular Biology of Brain Tumors

Oturum Başkanı / Moderatör: Işıl Kurnaz


Gliomların moleküler biyolojisi / Molecular biology of gliomas

Melike Mut


Beyin Tümörlerinde ETS bölgesi transkripsiyon faktörlerinin rolü / The role of ETS transcription factor Elk-1 in brain tumors

Işıl Aksan-Kurnaz


Tümörün ilerlemesinde anjiyogenezin etkisi ve tedavi için fikirler / Angiogenesis in tumor progression: effect and ideas for treatment

Rana Sanyal

 


 

 
ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ - USK 2010 - 9-12 Nisan 2011 İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL